Exposition/ Tentoonstelling -Bulletin d’inscription – Inschrijfformulier  
 
les inscriptions sont à envoyer par email à
de inschrijvingen kunnen gezonden zijn aan
muriel.vermeer@proximedia.be

merci de remplir le formulaire soit tout en majuscule, soit sans accent, tiret, ...

Gelieve het formulier in te vullen ofwel alles in hoofdletters, ofwel zonder accent noch streepje,...

Exposition/ Tentoonstelling - Bulletin d’inscription – Inschrijfformulier
Chien /Hond  
Date-Datum
Nom/Naam
Date de naissance / Geboortedatum :
Pedigree n° / Stamboom nr
Identification / identificatie
Sexe/Geslacht
Race/Ras
Père/ Vader
Mère / Moeder 
Producteur / Fokker 
Classe/Klas N°/Nr
Couleur de votre chien / Kleur van uw hond 

1: Classe baby (chiots âgés de 4 à 6 mois le jour de l’exposition, ne concourent pas pour le CAC-BOB)

1: Babyklas (puppies van 4 tot 6 maanden op de dag van de tentoonstelling, ze komen niet in aanmerking voor CAC-BOB)

2: Classe puppy (chiots âgés de 6 à 9 mois le jour de l’exposition, ne concourent pas pour le CAC-BOB)

2: Puppyklas (puppies van 6 tot 9 maanden op de dag van de tentoonstelling, ze komen niet in aanmerking voor CAC-BOB).

3: Classe jeunes (chiots âgés de 9 à 18 mois le jour de l’exposition, ne concourent pas pour le CAC).

3: Jeugdklas (puppies van 9 tot 18 maanden op de dag van de tentoonstelling, ze komen niet in aanmerking voor CAC)

4: Classe intermédiaire (chiens âgés de 15 à 24 mois le jour de l’exposition)

4: Intermediaire klas (honden van 15 tot 24 maanden op de dag van de tentoonstelling)

5: Classe ouverte (chiens âgés de 15 mois minimum le jour de l’exposition)

5: Openklas (honden van minimum 15 maanden op de dag van de tentoonstelling)

6: Classe travail (chiens âgés de 15 mois minimum le jour de l’exposition ayant obtenu une distinction lors d’une épreuve de travail, avec attestation conforme au modèle FCI)

6: Gebruikshonden klas (honden van minimum 15 maanden op de dag van de tentoonstelling, die een klassementsprijs behaalden in een werkproef, in het bezit van een attest conform aan het FCI - model)

7: Classe champion (chiens âgés de 15 mois minimum le jour de l’exposition ayant obtenu le titre de champion international ou national, joindre la photocopie du certificat)

7: Kampioenklas (honden van minimum 15 maanden op de dag van de tentoonstelling die een internationale of een nationale kampioenstitel behaald hebben, fotokopie van het certificaat bijvoegen)

8: Classe vétérans (chiens âgés de 8 ans minimum le jour de l’exposition, ne concourent pas pour le CAC)

8: Veteranenklas (honden van minimum 8 jaar op de dag van de tentoonstelling, ze komen niet in aanmerking voor CAC)

9: Couple / Koppelklas:

(2 chiens de même race et de sexe différent appartenant au même exposant).
(2 honden van hetzelfde ras maar van verschillend geslacht, beiden eigendom van dezelfde exposant).

10: Groupe /Groepsklas :

(min 3 chiens, de même race appartenant bona fide au même propriétaire)
(min 3 honden van hetzelfde ras bona fide eigendom van dezelfde exposant)

11: Classe d’élevage : réservée aux chiens âgés de 15 mois au moins et appartenant au producteur ou exposés par lui à ce titre

11: Fokkersklas : voor honden vanaf 15 maanden die toebehoren aan de fokker en door hem te dezer titel worden tentoongesteld

12: Classe de reproducteurs : pour les chiens ( mâles ou femelles) accompagnés d’au moins trois descendants, inscrits en classe individuelle

12: Fokdierenklas : voor honden ( reu of teef) voorgebracht met minstens drie afstammelingen op de tentoonstelling ingeschreven in een individuele klas

9-10-11- 12: les chiens doivent être obligatoirement inscrits dans une classe de 1 à 8.

9-10-11- 12: de honden moeten ook ingeschreven zijn in een klas van 1 tot 8.

 


Propriétaire/Eigenaar  
Nom/Naam
Prénom/ Voornaam :
Rue / Straat :
N°/ Nr:
Domicile / Woonplaats :
Pays/Land :
Tél/E-mail :

Le soussigné déclare accepter que le versement du droit d’inscription devienne exigible par le seul fait de l’envoi du présent formulaire, indépendamment de la présence effective au concours.
Ondergetekende verklaart dat hij/zij door het inzenden van dit formulier zich verplicht tot het betalen van het inschrijfgeld, zelfs indien hij/zij op de tentoonstelling afwezig blijft.
Exposition/ Tentoonstelling - Bulletin d’inscription – Inschrijfformulier

merci de nous envoyer toutes les infos demandées par email
Bedankt om alle gevraagde inlichtingen per email te zendenfile PDF to download (click on the upper image )  
fichier PDF à télécharger (cliquer sur la petite image ci-dessus)


les inscriptions sont à envoyer par email à
de inschrijvingen kunnen verstuurd worden naar
muriel.vermeer@proximedia.be


 
     

   designed by ©Lequime Eleonore
Dec 2013